Instagram

Regulamin usługi Mobile Photo Kiosk

 

dokument obowiązujący od 01.11.2018 roku

 

Postanowienia ogólne.

Niniejszy dokument: „Regulamin”, określa podstawowe zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk (dalej MPK) opublikowanej przez Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek z siedzibą w Sosnowcu, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000358467, posiadająca numer NIP: 644-328-72-39 (dalej „PIXEL-TECH”).oraz wszelkich innych aplikacji do zamawiania usług wykonywanych

przez firmę StudioFotoA.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów jest StudioFotoA, ul. Św.Wojciecha 37, 41-922 Radzionków(dalej StudioFotoA) .

Świadczenie usług fotograficznych i sprzedaży produktów (dalej „Usługi”) polega na wykonywaniu przez StudioFotoA odbitek fotografii przekazanych przez Klienta (osobę fizyczną lub prawną) na papierze fotograficznym, innym materiale lub produkcie (wybranym przez Klienta z oferty StudioFotoA) i wykonywaniu w szczególności kalendarzy (np. ściennych, biurkowych), plakatów, fotoksiążek, kartek okolicznościowych, okładek, elementów dekoracyjnych lub fotogadżetów (np. kubków, koszulek) o cechach indywidualnych nadanych im przez Klienta na podstawie zlecenia, które Klient przesyła przez StudioFotoA wraz z fotografią za pośrednictwem aplikacji MPK.

Zlecenia Klientów, będących konsumentami, na wykonanie Usług są przyjmowane i realizowane przez StudioFotoA wyłącznie na podstawie treści zlecenia złożonego przez Klienta, niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w odniesieniu do danego zlecenia na wykonanie Usługi wymagają pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a StudioFotoA, dokonanego przed złożeniem przez Klienta zlecenia na wykonanie Usługi.

Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje z

StudioFotoA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Własność intelektualna.

StudioFotoA w zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do materiałów przekazanych w celu realizacji zlecenia pozostaje zdane wyłącznie na oświadczenie Klienta, że jest on twórcą tego materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do materiału jako utworu bądź na oświadczeniu Klienta, że nie jest on twórcą materiału, ale posiada licencję do materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz, że Klient nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy materiału do tego utworu. Klient może ponosić pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie materiałami przekazanymi w celu realizacji zlecenia praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko StudioFotoA z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zlecenia, Klient zobowiązuje się zwolnić StudioFotoA.

 

z wszelkich zobowiązań z tego tytułu lub pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie StudioFotoA. StudioFotoA nie jest też zobligowane do weryfikowania informacji źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

Dane osobowe.

Przed zawarciem umowy z StudioFotoA, Klient został poinformowany, że SudioFotoA, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient ma prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych, prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Ponadto, Klient ma prawo uzyskania od StudioFotoA informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. StudioFotoA zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.

Składając zamówienie przez aplikację MPK Klient potwierdza wypełnienie przez StudioFotoA obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania Klienta, że StudioFotoA będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji zawartych z Klientem umów i świadczenia zamówionych przez Klienta Usług (w tym w celu kontaktu z Klientem w związku z realizacją zlecenia), zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez StudioFotoA wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych udzielonego przez Klienta oraz wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych Klientowi. StudioFotoA wskazuje, że może być uprawnione do przetwarzania danych osobowych Klienta także w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym przetwarzanie może obejmować wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji takiego uprawnienia lub obowiązku oraz trwać przez okres uzasadniony tym uprawnieniem lub obowiązkiem.

Szczegółowe warunki realizacji zleceń internetowych w sprzedaży detalicznej.

Warunki realizacji zleceń fotograficznych

 

Przed złożeniem każdego zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego zapoznania z treścią Regulaminu oraz pobrania treści Regulaminu w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowywania treści Regulaminu, odtwarzania treści Regulaminu w niezmienionej postaci oraz dostępu do treści Regulaminu w przyszłości (ze strony StudioFotoA ten dostęp Klienta do treści Regulaminu nie jest ograniczony czasowo). Skuteczne złożenie zlecenia wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z treścią Regulaminu, jest ona dla niego zrozumiała, akceptuje ją w całości i zobowiązuje się do jej przestrzegania. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, StudioFotoA wskazuje, że umowa StudioFotoA z Klientem nie jest stosunkiem umownym o charakterze ciągłym w myśl art. 384(1) kodeksu cywilnego. W zakresie realizacji umowy Strony pozostają związane treścią Regulaminu udostępnioną Klientowi przed zawarciem umowy.

StudioFotoA wskazuje, że treść Regulaminu jest również dostępna dla Klienta (do zapoznania się oraz pobrania) na stronie internetowej: www.studiofotoa.pl

Przesłanie przez Klienta do StudioFotoA prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zlecenia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a StudioFotoA umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie określonej przez Klienta Usługi. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia wykonania usługi StudioFotoA powiadamia Klienta drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail) o przyjęciu Usługi do realizacji.

Usługi realizowane przez StudioFotoA są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W przypadku, gdyby zlecenie naruszało powszechnie obowiązujące przepisy prawa, StudioFotoA może poinformować o tym Klienta, a w prawnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia do realizacji.

StudioFotoA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności swoich użytkowników i ciągłość korzystania z Usług oferowanych przez StudioFotoA

W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości StudioFotoA dotyczących treści zlecenia Klienta (w szczególności wynikających z nieprecyzyjnego lub wieloznacznego określenia treści zlecenia przez Klienta), StudioFotoA zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji treści zlecenia Klienta.

W przypadku, gdyby w trakcie składania (wysyłania) zamówienia Klient napotkał jakiekolwiek niedogodności lub problemy (np. z powodu przerwy w dostępie Klienta do Internetu lub zawieszenia się komputera Klienta lub strony internetowej na jego komputerze)StudioFotoA zastrzega, aby nie ponawiać składania zamówienia przez najbliższe 60 minut. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia wykonania Usługi StudioFotoA automatycznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail), o przyjęciu Usługi do realizacji. Takie powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail Klienta w ciągu 60 minut od zakończenia składania zamówienia. Po upływie tego czasu, a przed ewentualnym ponowieniem próby złożenia zamówienia Klient powinien upewnić się czy wiadomość e-mail o przyjęciu wcześniej wysłanego zlecenia została doręczona przez StudioFotoA na adres e-mail Klienta, sprawdzając wszystkie foldery poczty przychodzącej (w tym folder poczty „Spam”, folder „Wiadomości śmieci” itp.). Otrzymanie przez Klienta tej wiadomości e-mail potwierdzać będzie, że zlecenie zostało skutecznie złożone. W takim przypadku ponowne zamówienie złożone przez Klienta stanowiłoby kolejne i odrębne zamówienie.

Klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. StudioFotoA zastrzega, że w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, należyta realizacja przez StudioFotoA zlecenia może być niemożliwa.

W procesie składania zamówienia Klient powinien podać w formularzu wymagane dane. Brak podania tych danych spowoduje, że skuteczne złożenie zamówienia nie będzie możliwe.

StudioFotoA zapewnia, że po zrealizowaniu zlecenia i odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) zostaną usunięte z systemu StudioFotoA po upływie 7 dni od momentu złożenia zlecenia.

Z uwagi na to, że po odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) są po upływie 7 dni od momentu złożenia zlecenia usuwane z systemu StudioFotoA, zaleca się zachowanie przez Klienta tych plików przez co najmniej dwa lata od daty wydania Usługi. Może to ułatwić ewentualną procedurę rozpatrywania reklamacji lub wręcz uczynić możliwym zadośćuczynienie żądaniom Klienta (np. w razie żądania przez Klienta w ramach rękojmi za wady wymiany Usługi na nową). StudioFotoA zastrzega jednak, że posiadanie tych materiałów przy składaniu reklamacji nie jest warunkiem jej przyjęcia do rozpatrzenia.

Ceny i zasady płatności

 

Szczegółowe informacje o cenie każdej Usługi znajdują się w cenniku dostępnym na stronie internetowej http://studiofotoa.pl/cennik. Cena każdej Usługi jest również umieszczona na stronie internetowej w ofercie dotyczącej danej Usługi. Ponadto, Klient jest informowany o cenie zamawianej Usługi w trakcie procesu składania zamówienia.

Ceny podane przez StudioFotoA są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług, wyrażonymi w złotych polskich.

W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem aplikacji MPK, Klient zobowiązany jest każdorazowo, przed przystąpieniem do pracy z programem, wykonać operację aktualizacji cennika. W przypadku nie dokonania aktualizacji cennika przez Klienta może mieć miejsce różnica w cenie pomiędzy ceną prezentowaną w programie bez dokonanej aktualizacji cennika, a ceną rzeczywiście i aktualnie obowiązującą w momencie składania przez Klienta zamówienia na daną Usługę. StudioFotoA zaznacza, że cenami wiążącymi StudioFotoA i Klienta są ceny podane na stronie internetowej.

Zapłata przez Klienta za Usługę następuje przed jej dostawą. Klient może wedle własnego uznania wybrać następujące formy płatności za zamówioną Usługę:

przelew bankowy na rachunek bankowy StudioFotoA (płatność przed przystąpieniem przez StudioFotoA do realizacji Usługi), płatny w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zlecenia jest uzależnione od zaksięgowania wpłaty przez StudioFotoA;

płatność gotówkowa w siedzibie StudioFotoA

StudioFotoA wskazuje (o czym również w dalszych częściach Regulaminu dotyczących warunków dostawy oraz terminów wykonania Usługi), że w jednym procesie składania zamówienia Klient może składać zamówienie na Usługi różnego rodzaju, typu lub kategorii. W przypadku, gdyby Klient zamierzał objąć zamówieniem Usługi różnego rodzaju, typu lub kategorii, wówczas każda z tych Usług może stanowić osobne zamówienie, posiadające własny termin dostawy oraz własne koszty dostawy (koszt przesyłki Usługi będzie naliczony i ponoszony dla każdej Usługi z osobna). Zapłata za Usługi jest dokonywana łącznie, jednym ze sposobów płatności wskazanych w punkcie wyżej.

W przypadku dostawy Usługi przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez Klienta, dokument sprzedaży generowany jest automatycznie na dane osoby składającej zamówienie. W przypadku chęci otrzymania faktury na inne dane Klient jest zobowiązany do wystawienia do otrzymanego dokumentu noty korygującej i odesłanie jej na adres firmy StudioFotoA

StudioFotoA wskazuje, że poza cenami Usług oraz kosztami dostawy (omówionymi poniżej), nie zastrzega żadnych dodatkowych opłat lub kosztów, które mogłyby obciążyć Klienta.

StudioFotoA informuje, że Klient może również dokonywać zapłaty przy odbiorze Usługi.

Warunki dostawy

 

Wykonana Usługa może być odbierana osobiście w StudioFotoA, a przez to nie jest obciążona kosztami transportu.

Usługa może być (za dodatkową opłatą) przesyłana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia (opcjonalnie, po uzgodnieniu z StudioFotoA).

StudioFotoA dostarcza wykonane Usługi jedynie na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki znajdują się w cenniku dostępnym na stronie internetowej http://studiofotoa.pl/regulamin pkt.19.

Termin wykonywania Usługi

 

Wszystkie Usługi są realizowane przez StudioFotoA z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez StudioFotoA działalności oraz w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania zlecenia dostępnej na stronie internetowej.

StudioFotoA wskazuje, że czas realizacji zlecenia i wydania Klientowi Usługi jest zależny od wybranego przez Klienta przedmiotu Usługi oraz sposobu wykonania zlecenia i wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy (rozumianych jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Klient jest informowany o czasie realizacji Usługi w przypadku każdego ze składnych zleceń.

W przypadku, gdyby w jednym procesie składania zamówienia Klient złożył zamówienie na Usługi różnego rodzaju, typu lub kategorii, wówczas każda z tych Usług może stanowić osobne zamówienie, posiadające własny termin dostawy. Realizacja całego zamówienia będzie trwać maksymalnie tyle, ile konieczne jest do zrealizowania produktu o najdłuższym czasie wykonania, przy zachowaniu maksymalnego czasu realizacji zlecenia.

Rękojmia za wady oraz procedura reklamacyjna.

StudioFotoA ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.

Na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie cywilnym (art. 556 i następne), StudioFotoA jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności Usługi z umową. Niezgodność ma miejsce w szczególności wówczas, gdy Usługa:

nie ma właściwości, które usługa tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia bądź też nie ma właściwości, o których istnieniu StudioFotoA zapewniło Klienta (w tym przedstawiając próbkę lub wzór);

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował StudioFotoA przy zawarciu umowy, a StudioFotoA nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

StudioFotoA jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili wydania Klientowi Usługi w miejscu jej dostawy (lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Usłudze w takiej chwili). Z tym, że jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania Klientowi Usługi w miejscu jej dostawy, domniemywa się, że istniała ona (lub jej przyczyna) już w tamtej chwili. StudioFotoA jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli Usługa ma wadę, Klient może wedle swojego wyboru:

żądać wymiany Usługi na wolną od wad albo usunięcia wady: StudioFotoA ma wówczas obowiązek wymienić Usługę albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. StudioFotoA może odmówić żądaniu Klienta w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (art. 561 § 3 kodeksu cywilnego),

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy: chyba że StudioFotoA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Usługę na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie dotyczy przypadku, gdy Usługa była już wymieniona lub naprawiana albo StudioFotoA nie wykonało obowiązku usunięcia wady lub wymiany Usługi na wolną od wady). Ponadto, co do zasady Klient może zamiast zaproponowanego przez StudioFotoA usunięcia wady żądać nowej, niewadliwej Usługi a zamiast nowej Usługi może żądać usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Koszty wymiany lub naprawy Usługi ponosi StudioFotoA. Poza tym, StudioFotoA ma obowiązek przyjąć od Klienta wadliwą Usługę w razie jej wymiany na nową lub odstąpienia od Umowy. Klient na koszt StudioFotoA dostarczy wadliwą Usługę na adres StudioFotoA: Dariusz Moryń ul.Św.Wojciecha 37 41-922 Radzionków(o czym szczegółowo również w dalszych postanowieniach Regulaminu).

Jeżeli StudioFotoA nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta (obniżenia ceny, wymiany Usługi na nową bez wad lub usunięcia wady Usługi), wówczas uznaje się, że StudioFotoA uznało żądanie Klienta za uzasadnione.

StudioFotoA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Usługi Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Usługi na wolną od wad przedawnia się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia tej wady (ale bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem wyżej wskazanego terminu dwóch lat). Także w terminie jednego roku od stwierdzenia wady Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Usługi (jeżeli Klient żądał wymiany Usługi na niewadliwą lub usunięcia wady, wówczas bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Usługi lub usunięcia wady).

Na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, Klientowi realizującemu uprawnienia z tytułu rękojmi przysługuje również możliwość żądania naprawienia szkody, w tym szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności z tytułu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania czy przewozu Usługi).

Na zasadach określonych szczegółowo w kodeksie cywilnym (art. 573 i następne), StudioFotoA jest również odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Usługa ma wadę prawną.

StudioFotoA dołoży należytych starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach (odbitkach) fotografii przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Jednak z niezależnych od StudioFotoA względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), StudioFotoA nie ma obiektywnej możliwości zagwarantowania, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na dowolnym monitorze, z którego korzysta Klient.

StudioFotoA zwraca uwagę, że uzyskanie przez Klienta Usługi o odpowiedniej jakości wymaga, aby Klient przesłał plik (fotografię) odpowiednio wysokiej rozdzielczości. StudioFotoA zwraca uwagę, że po przesłaniu przez Klienta pliku (fotografii) do wykonania wybranej Usługi, na stronie internetowej lub w programie pojawia się informacja o tym, czy plik (fotografia) posiada odpowiednio wysoką rozdzielczość dla danego rodzaju Usługi. Informacja ma postać emotikony (symbolu twarzy) w kolorze zielonym (jakość obrazu dobra), żółtym (jakość obrazu wystarczająca) lub czerwonym (jakość obrazu zła). Jedynie wyświetlenie emotikony zielonej (jakość obrazu dobra) zapewnia, że dany plik (fotografia) posiada dostatecznie wysoką rozdzielczość dla wykonania wybranej Usługi. W przypadku emotikony żółtej i czerwonej rozdzielczość pliku (fotografii) może nie być wystarczająca dla wykonania Usługi o odpowiedniej jakości. W takim przypadku Klient powinien wykorzystać inny plik (fotografię) o wyższej rozdzielczości.

Procedura reklamacyjna.

 

Celem zgłoszenia reklamacji związanej z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowaną Usługę na adres: StudioFotoA Dariusz Moryń ul. Św.Wojciecha 37 41-922 Radzionków wraz z dowodem jej zakupu (np. paragonem lub fakturą; przypadku Klienta będącego konsumentem, taki dowód zakupu nie stanowi wyłącznego sposobu potwierdzenia, że zakup Usługi miał miejsce; taki Klient może wykazywać zakup również innymi środkami).

Zaleca się, aby na potrzeby prowadzenia postępowania reklamacyjnego, do reklamowanej Usługi dołączyć otrzymaną przez Klienta przy odbiorze Usługi specyfikację sprzedaży. StudioFotoA wyjaśnia, że dołączenie takiego dokumentu może ułatwić lub przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, przy czym dołączenie dokumentu nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

Z uwagi na to, że po odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) są usuwane z systemu po upływie 7 dni od momentu złożenia zlecenia, zaleca się, aby do reklamowanej Usługi Klient dołączył nośnik cyfrowy zawierający pliki (fotografie), w oparciu o które wykonano Usługę. StudioFotoA wyjaśnia, że dołączenie tych materiałów nie stanowi warunku przyjęcia reklamacji, jednak może ułatwić procedurę rozpatrywania reklamacji lub wręcz uczynić możliwym zadośćuczynienie żądaniom Klienta (np. w razie żądania przez Klienta wymiany Usługi na nową).

Do reklamowanej Usługi Klient powinien dołączyć pisemną informację zawierającą: datę i miejsce jej sporządzenia; imię, nazwisko, adres oraz (opcjonalnie) numer telefonu i adres e-mail Klienta, rodzaj reklamowanej Usługi, datę jej nabycia, datę stwierdzenia wady Usługi, opis rodzaju i charakteru stwierdzonej wady, żądanie, jakie Klient zgłasza w związku z reklamacją.

Wszelkie inne reklamacje, niezwiązane z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady, mogą być zgłaszane pisemnie na adresStudioFotoA , telefonicznie, bądź w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail firma@studiofotoa.pl StudioFotoA ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji bez nieuzasadnionej zwłoki (w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, w formie pisemnej na adres Klienta bądź w trakcie rozmowy telefonicznej, jeśli charakter reklamacji pozwoli na niezwłoczne udzielenie odpowiedzi).

Odpowiedzialność.

StudioFotoA informuje, że może nastąpić czasowa przerwa lub zakłócenie w funkcjonowaniu aplikacji MPK, której powodem może być modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania StudioFotoA jak również siła wyższa czy działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od StudioFotoA). Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

Właściwość sądu i prawa, pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

W stosunku do Klientów będących konsumentami w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od StudioFotoA, w szczególności poprzez zwrócenie się:

do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo

do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a sprzedawcą (na zasadach wynikających z ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej).

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym konsumentem, a StudioFotoA mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. StudioFotoA wskazuje, że sądem właściwym jest polski sąd powszechny właściwy dla siedziby StudioFotoA, a prawem właściwym dla Umowy i związanych z nią sporów jest prawo polskie.

W odniesieniu do Klientów nie będących konsumentami w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi ustawowej. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się odpowiedzialność StudioFotoA za wady fizyczne i prawne Usługi.

Dla wszelkich sporów StudioFotoA z Klientem nie będącym konsumentem sądem właściwym jest polski sąd powszechny właściwy dla siedziby StudioFotoA, a prawem właściwym dla Umowy i związanych z nią sporów jest prawo polskie.

Postanowienia dodatkowe.

Odstąpienie przez Klienta od umowy.

 

Usługa obejmuje rzecz nie prefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z tego względu i na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z StudioFotoA bez podawania przyczyn tego odstąpienia. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem w innych, prawem dozwolonych przypadkach (np. w ramach rękojmi za wady).

Opóźnienie StudioFotoA w wykonaniu Usługi

 

Jeżeli StudioFotoA opóźnia się w wykonaniu Usługi, Klient może wyznaczyć StudioFotoA dodatkowy termin na wydanie Usługi, a po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może odstąpić od umowy zawartej z StudioFotoA.

Jeżeli jednak uprawnienie do odstąpienia przez Klienta od umowy z StudioFotoA zostanie zastrzeżone na wypadek niewykonania przez StudioFotoA Usługi w terminie ściśle określonym, Klient może, w razie zwłoki StudioFotoA, odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie Usługi przez StudioFotoA po terminie nie miałoby dla Klienta znaczenia ze względu na właściwość Usługi albo ze względu na zamierzony przez Klienta cel umowy, wiadomy StudioFotoA.

Jeżeli StudioFotoA oświadczy Klientowi, że Usługi nie spełni, Klient może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także jeszcze przed nadejściem oznaczonego terminu wykonania Usługi.

W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest uprawniony do żądania od StudioFotoA niezwłocznego zwrotu wszystkiego, co świadczył w wykonaniu umowy zawartej z StudioFotoA oraz do żądania naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody wynikłej z niewykonania przez StudioFotoA zobowiązań umownych. Klient ma przy tym obowiązek zwrócić StudioFotoA wszystko, co otrzymał od StudioFotoA na mocy umowy ( StudioFotoA ma obowiązek to przyjąć).

Zwłoka Klienta w odbiorze Usługi.

 

Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Usługi StudioFotoA może oddać Usługę na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta o możliwości oddania Usługi na przechowanie na jego koszt i niebezpieczeństwo a także o wysokości kosztów, jakie będą łączyć się z takim przechowaniem oraz o sposobie i miejscu odebrania Usługi przez Klienta. Poinformowanie Klienta nastąpi co najmniej na 7 dni przez oddaniem Usługi na przechowanie.

Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Usługi StudioFotoA jest również uprawnione do wezwania Klienta do odbioru Usługi, z wyznaczeniem Klientowi dodatkowego terminu co najmniej 7 dni na dokonanie odbioru Usługi i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu StudioFotoA będzie uprawnione do odstąpienia od umowy z Klientem. Po bezskutecznym upływie tego terminu StudioFotoA będzie (według swojego wyboru) uprawnione do żądania wykonania przez Klienta zobowiązania umownego oraz naprawienia szkody StudioFotoA wynikłej ze zwłoki Klienta albo do odstąpienia od umowy z Klientem. W razie odstąpienia przez StudioFotoA od umowy, StudioFotoA niezwłocznie zwróci Klientowi wszystko, co otrzymało od Klienta na mocy umowy (a Klient obowiązany będzie to przyjąć). StudioFotoA będzie uprawnione do żądania od Klienta zwrotu tego, co świadczyło w wykonaniu umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania przez Klienta zobowiązań umownych.

Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Usługi ponad 30 dni StudioFotoA może powziąć decyzję o utylizacji Usługi.


 

DANE FIRMY:
adres

Adres:  ul.Św.Wojciech 37

         41-922 Radzionków

telefon

telefon:  507926348

mail

e-mail:  firma@studiofotoa.pl

INFORMACJE:

KOMUNIA OFERTA